سدر

سدر

در تمام کشورهاى جهان، گیاهان دارویى و سایر منابع طبیعى را براى درمان بیمارى ها به کار مى بردند. البته از چند قرن پیش، که طب شیمیایى در اروپا بنیان گذاشته شد، به تدریج داروهاى شیمیایى نیز براى درمان بیمارى ها ساخته شد