بهداشت تن از نگاه ابن سینا-1

بهداشت چشم از منظر شیخ الرئیس‏

زیان رسانها به چشم:

1. چشم را از گرد، دود، هواهاى گرم و سرد زیاد، بادهاى غباربرانگیز و بادهاى سرد دور سازید.

2. از زل زدن و تمرکز چشم روی یک شیء پرهیز کنید.

3. از گریه زیاد برحذر باشید.

4. به چیز بسیار ریز چشم ندوزید؛ مگر در حال ورزش چشم.

5. زیاد بر پشت نخوابید.

6. زیاده‏روى در جماع بدترین زیان‏رسان به چشم است، همچنین زیاده‏روى در مستى، تلمبار کردن معده از خوراک، خواب بر سیرى، غذاها و مشروبات غلیظ، و هرچه بخار به سر مى‏رساند(از جمله گندنا و شبدر و پیاز)، و هرچه زیاد خشکى‏آور است(مانند نمک زیاد)، و هرچه بخار بسیار تولید مى‏کند(مانند کلم، عدس) و کلیه داروهای ساده که براى چشم زیان‏آور است، برای چشم مضر است.

7. خواب بسیار و بى‏خوابى بسیار هر دو بدند و باید حد میانه را گرفت.

بهره‏رسانها به چشم:

1. چیزهایى که براى نگهدارى نیروى دید مفیدند: سرمه، توتیا، توتیا با آب رازیانه‏ و مرزنگوش پرورش‏یافته. همواره آب رازیانه‏ را به چشم کشیدن بهره عجیب دارد. قطره به چشم چکیدنى از انار شیرین بسیار مفید است. اگر انار ترش یا شیرین را با پیه انار بفشرند و همراه عسل در تنور بپزند از داروهاى بسیار مفید است.

2. چشم را به زیر آب روشن بردن و همچنین نگاه کردن به آن، چشم را صاف و تیز مى‏نماید.

کنشها، حرکتها و غذاهای زیان رسان به چشم:

1. کنش و حرکتهایى چون عملى که خشکى مى‏رسانند. مانند: جماع زیاد، زیاد نگاه کردن به تابش‏دهنده‏ها، بسیار خواندن خط ریز، که خواندن آن اگر میانه‏روى (به اعتدال) باشد بهره‏رسان است.

2. ریزه‏کاریها، خواب بر شکم‏ پر و بی فاصله بعد از خوردن شام زیان‏آور است. کسى که ضعف دید دارد باید صبر کند تا طعام هضم شود آنگاه بخوابد.

3. پرى (امتلا) از هر نوع باشد بد است.

4. هرچه طبیعت را خشکى دهد بد است.

5. هرچه خون را غلظت دهد، مانند: شورمزه‏ها و تندمزه‏ها خوب نیست.

6. مستى به زیان چشم است.

7. قى کردن گاهى خوب و گاهى بد است چون معده را تنقیه مى‏کند خوب است، و چون مواد را مى‏جنباند و به مغز مى‏رساند بد است. اگر حتما لازم بود قى کند بعد از طعام باشد و آهسته صورت گیرد.

8. زیاد به گرمابه رفتن، خواب زیاد، گریه زیاد، به زیان چشمند.

9. رگ زدن و به‏ ویژه حجامت کشیدن پیاپى خوب نیست.

10. غذاهاى شور، تندمزه، بخاربرانگیز و هرچه دهانه معده را آزار دهد، گندنا، پیاز، سیر، ریحان کوهى، زیتون پخته، شبیت، کلم، عدس، به نفع چشم نیستند. هر طعامى که دیرهضم و بخارآلود است، زیان دارد.

به کوشش دکتر محمد علی زارعیان، دبیر انجمن تحقیقات طب سنتی


منابع

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است