شاهتره:  Fumaria officinalis

 • نام های دیگر:
  • معرب: شاهترج (سلطان البقول)، بقله الملک
  • یونانی: قیاسوسی (دخانی): بوی دود می دهد
  •  هندی: پت پاپر( نافع برای صفرا)
  • طب قدیم:  شجره الدم( بالخاصیه صاف کننده خون)؛ کُزبَره الحمام
 • نام انگلیسی: Common Fumitory /  Earth smoke
 • خصوصیات: طعم: تلخ، اندک حدت و قبض (1)؛ به علّت مزه گیرنده که دارد سرد است و از تلخ مزگی اش گرم است و سردی ا ز گرمی بیشتر است(2).       دو نوع: 1) برگ ریز شبیه گشنیز و کمی خاکستری، گل بنفش و ریز    2) برگ عریض تر و سبز، گل سفید
 • قسمت مورد استفاده: برگ، تخم
 • مزاج گیاه: مرکب القوی، در حرارت معتدل، در دوم خشک و در دوم گرم(1) در اول سرد و در دوم خشک(2)؛    تخم :معتدل الحرارت، قویتر در افعال
 • خواص دارویی:
  • مفتح سده کبد (1و2) و طحال و مقوی کبد و معده؛ تقویت معده(1و2)
  • مسهل اخلاط ثلثه خصوصاً سودا؛ دافع مِرّه صفرا و سودای محترقه (از طریق بول)؛   صاف کننده خون(1و2)؛  مدر بول(1و2)
  • درمان تب های کهنه؛ امراض سوداوی؛ بلغم شور
  • تقویت بن دندان(1و2)
  • (+ سرکه): قی صفراوی، غثیان بلغمی، تنقیه معده و امعاء
  • (+ ماءالعسل/ شکر/ تمرهندی): تنقیه معده و امعاء، مفتح سده کبد و طحال و تقویت معده؛ رفع یرقان، جرب، حکه، قوبا(1و2)؛ ابریه حادث از احتراق خون صفراوی عفن، بلغم عفن؛ کسر حدت اخلاط محترقه مِرّیه و سوداویه از سر و بدن(دفع به بول و براز
  • عرق گیاه: منع اسهال(مفارقت نمودن جوهر حار لطیف مفتح آن)
   • اکتحال: تقویت باصره، منع اشکریزش زیاد؛  (+ صمغ عربی)= منع رویانیدن شعر منقلب که کنده باشند
   • مضمضه: جراحت کام و زبان، تنقیه و استحکام لثه
  • ضماد خشک + حنا (در حمام)= جرب، حکه، رفع قمل، صئبان
  • ضماد تازه: گزیدن زنبور
 • عوارض: مضر ریه ، مضر طحال
 • مصلح: کاسنی، هلیله زرد
 • مقدار شربت: جرم(3 – 5 درم)/ آب(30-60 مثقال)
 • منابع: (1)مخزن الادویه، (2) قانون جلد 2

 

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است