ویژگی  نقاط طب سوزنی

نقاط طب سوزنی نقاط ریزی در بدن هستند که با سوزن زدن روی آنها درمان صورت میگیرد که در طی این درمان تعادل که اصل سلامت است برقرار میگردد. این نقاط روی مریدیان، چانلهای بخصوصی قرار دارند که چنانچه بار پاتولوژیک یک عنصر و مریدیان مربوطه زیاد باشد (بیماریزا) آنرا تخلیه و اگر کم باشد آنرا شارژ میکنند.

این نقاط روی 14 مریدیان قرار گرفته اند که 12 مریدیان بطور قرینه چپ و راست بدن هستند و CV در جلو و GV در پشت بدن و هر دو در خط وسط میباشند. بعضی از نقاط در حالیکه اَکستراپوینت هستند اما هنوز بگونهای با یک مریدیان در ارتباطند مثل نقطه اسکترای چشم زانو که نقطه خارجی آن همان  Stomach 35 میباشد.

نقاط طب سوزنی مقاومت اهمی در حدود 000/50 اهم دارند.یعنی 50k پنجاه کیلو اهم و نقاط غیر آکویونیت طب سوزنی مقاومت اهمی حدود 200 کیلو اهم دارند این مقاومت را حتی میتوان با اهم مترهای معمولی اندازه گیری کرد.

اساس دستگاههای نقطه یاب ساخته شده که وقتی نوک آن روی آکوپوینت قرار میگرد صدای مخصوصی میدهد معمولاً این دستگاهها را در دست دانشجویان سال یک و دو و افراد کم تجربه میتوان یافت زیرا که متخصصین آکوپنگچر حتی با نگاه میتوانند نقطه را پیدا کنند یا بعد از زدن سوزن با کمی جابجا کردن و چرخاندن از بیمار سؤال کنند.

اصولاً نقاط آکوپوینت با فشردن حساس میباشد این حساسیت ابتدا درک نمیشود بعد از مدتی ماساژ دادن روی 4  Large intestine میتوانید حساسیت این آکوپوینت را حس کنید. Kidney 6 را مدتی ماساژ بدهید سپس با ناخن روی آن فشار بدهید تا حساسیت آکوپونیتها را در فشار حس کنید از روی همین حالت درمان با طب فشاری بوجود آمده که البته علم آکادمیک نیست و در مورد بیماران کمبود فاکتورهای انعقادی و تمایل به خونریزی از این نوع طب فشاری استفاده میگردد.

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است