بادام شیرین

نام در طب سنتی: لوزالحلو

نام انگلیسی: Sweet almond

نام علمی: Prunus amygdalus var dulcis

دکتر فاطمه کارگرشریف

مزاج: در اول گرم و تر (یا معتدل)

خواص در سر و سینه: حافظ جوهر دماغ (1)- مقوی باصره (1-2)- ملین طبع،حلق و سینه- شیره آن باشکر (50 گرم بادام ساییده+1لیتر آب+ 50گرم قند شیرین(3)): جهت رفع سرفه، خشونت حلق، سینه، حنجره، تنگی نفس و تسهیل خروج اخلاط سینه (1و3)- سوختۀ سنون (سَنون: دواهایی که بر دندان مالند و دندان را روشن سازد.) پوست صلب سفید آن جهت تقویت دندان و لثه (1و3). 

خواص در شکم و لگن: ملین- مفید جهت زخم معده، مثانه و زحیر حادث از رطوبت معده- مولد منی و مسکن حدت آن- مسمن بدن- بادام مربا در تغذیه و فربگی بدن مؤثر- بادام بو داده: مقوی معده،قابض و رافع سستی و تر هل آن- ساییده بادام و عسل (لعق آن با عسل): رافع درد جگر، سرفه و باد کلیه هاست (1، 3).

مصلحات: در معدۀ سرد و تر سخت هضم است و برای احشا و آلات داخل شکم مضر ← مصلح آن: مصطکی.

به دلیل تهییج صفرا ← با شکر خورده شود (1و3).

چغاله بادام: خوردنش باعث تقویت لثه و ریشه دندان- مسکن حرارت دهان (1و3)

شکوفه: محرک باه )میل جنسی) مردان و قاطع باه زنان (1)

برگ: برگ تازه: مسهل و ضدکرم معده- برگ خشک: قابض و رافع اسهال (1و3)

 

روغن بادام شیرین:

مزاج معتدل

مرطوب کننده دِماغ- خواب آور و رافع بی خوابی شرباً و تمریخاَ

خوردن با کتیرا و شکر: رافع سرفه خشک، صاف کردن صدا، قصبه ریه و نرم شدن روده ها

خوردن آن با آب: رافع زَحیر (شکم روش و دل پیچه که احساس دفع ایجاد شده لیکن مدفوع خارج نمی شود و رطوبت لزج و خونی رقیق خارج میشود) و سخت ادرار کردن (عسرالبول)، موجب نرم کردن روده ها و کمک به اخراج سنگ مثانه

مالیدن به مهره ها: جهت نقرس و رفع خمیدگی پیران

غرغره آن با آب گرم: رافع خشونت حلق

مضرات: مضر احشای ضعیفه

مصلح آن: مصطکی(1و3)

 

منابع:

1- مخزن الدویة

2- قانون جلد دوم

3- معارف گیاهی جلد اول

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است