بادام تلخ

نام در طب سنتی: لوزالمر

 

نام انگلیسی: Bitter almond

نام علمی: Prunus amygdalus var amara

مزاج: در دوم گرم و خشک

خواص در سر و گردن: شستن سر با آن جهت حَزاز (حزاز = شوره) و قتل شپش (1و3)، اکتحال (مالیدن) آن مقوی باصره (بینایی) (1-3)، ضماد آن با روغن گل سرخ جهت درد سر بارد و کَلَف (1و3)، کوبیدۀ آن جهت درد گوش و صدا و وزوز گوش (2).

خواص در پوست: طلای آن جهت رفع کَلَف ( کَلَف= کک و مک، کمودت و تیرگی چهره که بیشتر در گونه ها روی میدهد.) (1-3)، ضماد خاکستر آن جهت سوختگی آتش مفید (1و3)، ضماد آن با سرکه یا شراب جهت رفع زخمهای کهنه، قوبا (اگزما)، جَرب (گال)، حَکه (خارش).

خواص در سینه: در پاک سازی و خروج اخلاط غلیظ مفید (1-3)، در رَبو (تنگی نفس شدید) و سرفه و ورم ریه مفید است خصوصاً با نشاسته (1-3).

خواص در شکم: دهانه رگهای دهان بسته را باز میکند (2)، با عسل جهت درفع درد کلیه، بازشدن سُدِه در کبد و طحال و رفع یرقان و امراض طحال (1-3)، با ماءالعسل جهت رفع قولنج (1-3)، آشامیدن طبیخ آن جهت تنقیه طحال، کلیه، رفع قولنج و خروج کرم معده مفید (1و3)، حُمول یا شیاف رحمی آن نافع در خروج جنین و مدر حیض (1-3).

مصلحات: مضر امعاء ← مصلح آن: شکر و نبات و بادام شیرین و خشخاش (1و3).

ریشه بادام تلخ: ضماداً جهت جمیع دردها نافع (1)، بپزند و بر لکه های سیاه پوستی گذارند بسیار نافع (2)

 

روغن بادام تلخ:

مزاج گرم و مرطوب

مسهل اخلاط لزج و چسبنده و سوداویه در نواحی معده (1)

جهت رَبو، ورم سپرز، درد گرده، عسر البول، رفع قولج، اختناق رحمی ورم و انقلاب آن مفید است (1و2)

قطور آن در گوش (چکاندن در گوش) جهت تسکین درد گوش و رفع دَوی ( آواز کردن در گوش) (1و3)

حُمول و فَرزِجَة (شیاف) آن جهت خروج جنین و مشیمَة (پرده روی جنین) شود (1).

 

منابع:

1- مخزن الدویة

2- قانون جلد دوم

3- معارف گیاهی جلد اول

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است